Chương trình ESL

Southern Ontario Collegiate vận hành một chương trình ESL cá nhân và rất mạnh mẽ, giảng dạy ngôn ngữ cho các hoạt động hàng ngày và công việc. Chương trình 5 cấp độ được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn quốc gia.


  • Chương trình ESL của chúng tôi bao gồm việc học và mô hình câu hỏi được thiết kế để giúp học sinh vượt qua các kỳ thi như IELTS. SOC cũng là một địa điểm thi IELTS chính thức, tổ chức hơn 40 kỳ thi IELTS tại trường hàng năm.
  • Các giáo viên của SOC đã được đào tạo nhiều với các học sinh ESL. Họ hỗ trợ các học sinh ESL với sự giúp đỡ. Sự giúp đỡ này bao gồm thêm thời gian, phỏng vấn nói, ví dụ và hình ảnh để hỗ trợ việc học và kiểm tra.
  • SOC cũng có một giáo viên hướng dẫn nội bộ chạy các buổi học hàng ngày để giúp học sinh ESL bắt kịp.
  • Tại SOC, chúng tôi tận dụng công nghệ, liên hệ với các giáo viên từ quê hương của học sinh và thậm chí cung cấp dịch giả thông qua điện thoại trong lớp học nếu cần thiết.

Chúng tôi làm mọi thứ có thể để đảm bảo rằng học sinh ESL của chúng tôi không bị bỏ lại phía sau.

viTiếng Việt