CHƯƠNG TRÌNH DỰ BỊ ĐẠI HỌC

Điều kiện: Các học sinh hiện đang học phổ thông hoặc đã tốt nghiệp

Thời gian nhập học: Tháng 4, Tháng 8, Tháng 12.

Chương trình dự bị đại học của SOC là liên kết trực tiếp đến đại học tại Canada. Độ dài của chương trình được dựa trên số tín chỉ được cấp bởi Bộ Giáo dục. Sinh viên sẽ học các khóa lớp 12 và có thể một hoặc hai khóa học lớp 11, cũng như bài kiểm tra về khả năng đọc viết của Trung học Phổ thông Ontario cần thiết cho lớp 10.

Học sinh nộp đơn vào các trường đại học hoặc cao đẳng vào mùa thu/đông của năm cuối cùng tại SOC.


Kinh doanh (Tài chính, Quản lý, Kế toán).

Yêu cầu: Tiếng Anh và 1 hoặc 2 khóa học Toán là bắt buộc; 3 hoặc 4 khóa học là tự chọn.

Tiếng Anh, Hàm Số Nâng Cao, Giải Tích, Quản Lý Dữ Liệu, Kinh Tế, Kinh Doanh Quốc Tế, Lãnh Đạo Kinh Doanh, Tiếp Thị, Luật Canada & Quốc Tế, v.v.

Khoa học, Kỹ thuật, Khoa học Máy tính & Tiền Y khoa.

Yêu cầu: Tiếng Anh, Hàm Số Nâng Cao, Giải Tích, Vật lý và/hoặc Hóa học là bắt buộc; 1 hoặc 2 khóa học là tự chọn.

Tiếng Anh, Hàm Số Nâng Cao, Giải Tích, Quản Lý Dữ Liệu, Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học, Khoa Học Máy Tính, v.v.

Nghệ thuật, Nhân văn & Khoa học Xã hội.

Yêu cầuTiếng Anh, Hàm Số Nâng Cao là bắt buộc; 4 khóa học khác là tự chọn.

Tiếng Anh, Hàm Số Nâng Cao, Giải Tích, Quản Lý Dữ Liệu, Cá Nhân & Gia Đình, Lịch Sử Canada, Địa Lý, Ngôn Ngữ Quốc Tế

để bắt đầu sớm!

viTiếng Việt