Lớp 9 đến lớp 12

Học sinh học hết cấp 2 hoặc đang học lớp 10/11/12 tại các trường THPT tại Việt Nam.

Thời gian nhập học: Tháng 4, Tháng 8, Tháng 12.


Khi đến SOC, mỗi học sinh phải tham gia các bài kiểm tra về Tiếng Anh và Toán. Điều này nhằm mục đích đánh giá trình độ của họ và tìm ra bất kỳ khoảng trống kiến thức hoặc khu vực cần thiết. Chúng tôi cũng xem xét hồ sơ học vấn của mỗi học sinh thông qua một bài Đánh Giá và Công Nhận Học Thức Trước Đây (PLAR). Dựa trên các thông tin thu thập được, chúng tôi có thể lập kế hoạch riêng cho từng học sinh.

Chúng tôi đánh giá bảng điểm của từng học sinh mới. Điều này nhằm mục đích xem họ đã có bao nhiêu tín chỉ và cần phải học thêm bao nhiêu tín chỉ để đạt được Bằng Tốt nghiệp Trung học Ontario (OSSD).

Vì học sinh đến từ nhiều hệ thống giáo dục khác nhau, chúng tôi đảm bảo tính nhất quán và công bằng trong việc đánh giá tương đương điểm số. Chúng tôi tham khảo các hướng dẫn chuyển tiếp sinh viên được công bố bởi Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục, Canada.

Trong các lớp 9 và 10, có ba loại môn học được cung cấp:

  • Các khóa học Học thuật. Những khóa học này tập trung vào lý thuyết và các vấn đề trừu tượng.
  • Các khóa học Ứng dụng. Những khóa học này tập trung vào các ứng dụng thực tế của tư liệu với các ví dụ.
  • Các khóa học Mở. Những khóa học này chuẩn bị cho học sinh để tiếp tục học tập trong một số môn cụ thể và làm phong phú cho sự giáo dục của họ.

Trong các lớp 11 và 12, học sinh tham gia các khóa học được thiết kế để trang bị cho họ kiến thức và kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu nhập học của đại học và cao đẳng.

Chúng tôi có Lịch khóa học và các tài nguyên khác trong Trang tài liệu cho Học sinh


Quy trình báo cáo

Tiến trình của học sinh được thể hiện trên Bảng Điểm, từ lớp 9 đến lớp 12. Bảng Điểm này cho thấy điểm số của sinh viên trong mỗi khóa học. Nó cũng cho thấy hồ sơ điểm danh, kỹ năng học tập và đánh giá của giáo viên.

Các cấp độ thành tích được thể hiện dưới dạng phần trăm:

Phần trămMô tả
100-80%Cấp độ 4: Một cấp độ thành tích rất cao đến xuất sắc. Vượt trội so với tiêu chuẩn tỉnh bang.
79-70%Cấp độ 3: Một cấp độ thành tích cao. Ở tiêu chuẩn tỉnh bang.
Một học sinh đạt được cấp độ này đã sẵn sàng cho việc học ở lớp tiếp theo.
69-60%Cấp độ 2: Một cấp độ thành tích trung bình. Dưới, nhưng gần với, tiêu chuẩn của tỉnh bang.
59-50%Cấp độ 1: Một cấp độ thành tích qua môn. Dưới tiêu chuẩn của tỉnh bang.
50-0%Thành tích không đủ. Học sinh sẽ không nhận được tín chỉ cho khóa học.

Bắt buộc 40 giờ hoạt động cộng đồngĐiều này cần thiết cho OSSD và cho việc tốt nghiệp. Vì sinh viên có thể đã tình nguyện ở quê hương của họ, Hiệu trưởng quyết định số giờ tình nguyện mỗi sinh viên sẽ phải hoàn thành tại SOC.

Chúng tôi sau đó sắp xếp các vị trí tình nguyện cho học sinh như:

Những vị trí tình nguyện này là cơ hội tuyệt vời cho học sinh để mang lại, để đánh giá những đặc quyền mà họ đang có và để giúp đỡ toàn thị trấn.

Nếu điều này nghe có vẻ thú vị, thì

viTiếng Việt